15/06/2024
drapetsona-keratsini
Download
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Προσλήψεις 29 ατόμων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας Α.Ε.

Κοινοποίηση

Προσλήψεις 29 ατόμων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας Α.Ε.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με τη μορφή αντιτίμου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΑΕ, που εδρεύει στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Η προκήρυξη εδώ

4     ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

15   ΔΕ Υπαλλήλων Αναψυκτήριου ή Μπαρ με διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

7    ΔΕ Μαγείρων  από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2023

1    ΔΕ Δομικών Έργων με διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

1   ΔΕ Ελαιοχρωματιστών με διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

1   ΔΕ Αποθηκάριων με διάρκεια σύμβασης 8 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ( grammateia@keker.gr ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου θέση Σελεπίτσαρι – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18757, απευθύνοντάς την στο ΚΔΒΜ II Κερατσινίου Δραπετσώνας ΑΕ-ΟΤΑ υπόψιν κας Χαράς Αναγνωστάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2104324501 | 11.00-15.00)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στον διαδικτυακό τόπο αυτής (www.keker.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες –> Έντυπα – Διαδικασίες –> Διαγωνισμών Φορέων –> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι –> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές –> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες –> Έντυπα – Διαδικασίες –> Διαγωνισμών Φορέων –> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ    ( www.asep.gr ) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα –> Πολίτες –> Έντυπα – Διαδικασίες –> Διαγωνισμών φορέων –> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνουν – Πότε έρχεται ο ενιαίος αριθμός πολίτη

Γιώργος Βρεττάκος – Εκλεγμένος Βουλευτής Β’ Πειραιά ΝΔ: «Η 1η Θέση με γεμίζει ευθύνη!»

Κασσελάκης: Κάλεσμα στους πολίτες για να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ για Γλυπτά Παρθενώνα: «Δεν μπορείς να δανείσεις κάτι στον ιδιοκτήτη του»

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Διαρρήκτες εισέβαλαν στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Αμφιάλη